Przejdź do treści

Wnioski o dodatek węglowy już dostępne

Rada Dzielnicy Brzezinka przekazuje informację dotyczącą możliwości ubiegania się o dodatek węglowy. Jednostką lokalną zajmującą się tą kwestią jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, który informuje o możliwości składania wniosków o nowe świadczenie – dodatek węglowy.

Wnioski można składać do 30 listopada 2022 r.:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP,
  • wrzucając wniosek do urny w siedzibie Ośrodka przy ul. Górnych Wałów 9,
  • za pośrednictwem poczty (papierowo).

Dodatek węglowy przysługuje:

  • osobie fizycznej samotnie zamieszkującej i gospodarującej (gospodarstwo domowe jednoosobowe)
  • osobie fizycznej i osobom z nią spokrewnionym lub niespokrewnionym pozostającym w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Kwota dodatku dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 zł. Jest to świadczenie wypłacane jednorazowo.

W przypadku dodatku węglowego nie obowiązuje kryterium dochodowe, lecz jego przyznanie uzależnione jest od głównego źródła ogrzewania danego gospodarstwa domowego.

Dodatek węglowy przysługuje, jeżeli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa art. 27a ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

Świadczenie wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku węglowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej (pod warunkiem, że został wskazany).

W przypadku, jeżeli wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o dodatek węglowy istnieje możliwość odebrania informacji o przyznaniu dodatku węglowego z tut. Ośrodka.

Prośbę o wydanie informacji należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, za pośrednictwem emaila (ops@ops.gliwice.eu) lub wrzucając podanie do urny w siedzibie Ośrodka przy ul. Górnych Wałów 9

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 32-335-97-14, 32-335-97-20

Do pobrania: